Regulamin serwisu alezdrowo.pl

Regulamin serwisu alezdrowo.pl

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania z Serwisu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Usługodawcy, Użytkownika i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, które otrzymać powinien Konsument i Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

2. Podstawowe definicje:

1) Regulamin: niniejszy Regulamin Serwisu alezdrowo.pl;

2) Usługodawca lub Administrator lub AleZdrowo: Ale Zdrowo Sp. z o.o. z siedzibą w Chomęcicach, ul. Jesionowa 4, 62-052 Chomęcice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000784267, REGON: 383225587, NIP: 7773349346, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł;

3) Użytkownik lub Wytwórca: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, będąca wytwórcą artykułów rolno - spożywczych, przetworów lub produktów naturalnych (kosmetyki, środki czystości, itp.), korzystająca z Serwisu w celu zamieszczania Ofert i sprzedaży Towarów;

4) Klient lub Gość: osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, korzystająca z Serwisu w celu przeglądania Ofert lub zakupu Towarów;

5) Konsument: Klient będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Klient lub Użytkownik to także Konsument, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Konsumenta;

6) Serwis: internetowa platforma handlowa, dostępna pod adresem www.alezdrowo.pl, oferująca Usługi Elektroniczne, w tym zawierająca Oferty i umożliwiająca Klientom zawarcie umowy sprzedaży na odległość;

7) Usługa Elektroniczna lub Usługa: usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika lub Klienta za pośrednictwem Serwisu, w tym Konto, Oferty, Formularz kontaktowy;

8) Konto: bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika lub Klienta; zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Użytkownika lub Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Serwisu;

9) Formularz kontaktowy: skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający kontakt z Usługodawcą;

10) Oferta: oferta dotycząca sprzedaży Towaru, skierowana do Klienta i zamieszczona przez Wytwórcę w ramach Serwisu;

11) Towar lub Produkt: towary stanowiące artykuły rolno - spożywcze, przetwory lub produkty naturalne (kosmetyki, środki czystości, itp.), oferowane przez Wytwórcę do sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

12) Umowa: umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Serwisie;

13) Zamówienie: dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą Formularza.

14) Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej według CEIDG. Klient lub Użytkownik to także Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w stosunku do Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta;

15) Siła wyższa ? stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne).

3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w sposób umożliwiający Użytkownikowi lub Klientowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Na żądanie Użytkownika lub Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik lub Klient (np. pocztą elektroniczną).

4. Użytkownik i Klient powinni zapoznać się z Regulaminem.

5. Administrator zapewnia platformę umożliwiającą nawiązywanie kontaktu Użytkownikom i Klientom. Użytkownik może stosować także własny regulamin. Administrator nie ponosi odpowiedzialność za warunki i wykonanie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Klientem, ani za jakość Towarów.

6. Administrator informuje, że:

1) główne parametry decydujące o plasowaniu Ofert (tj. przyznawaniu określonej widoczności Towarom lub wadze nadawanej wynikom wyszukiwania) w ramach Serwisu tu: kolejność wystawienia oferty, promowanie oferty (zaznaczone kolorem zielonym) ;

2) informacje o tym czy Wytwórca jest przedsiębiorcą znajdują się Panelu Administracyjnym oraz informacji o sprzedającym i zostały uzyskane przez Administratora na podstawie oświadczenia tej osoby złożonego Administratorowi;

3) jeżeli Wytwórca nie jest przedsiębiorcą to nie stosuje się przepisów dotyczących konsumentów do Umowy zawieranej w ramach Serwisu.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

§ 1. Informacje dla wszystkich Użytkowników i Klientów

1. Dane do kontaktu z Usługodawcą: adres: Ale Zdrowo Sp. z o.o. ul. Jesionowa 4, 62-052 Chomęcice, e-mail: kontakt@alezdrowo.pl; tel. 607-677-233 Usługodawca nie udostępnia innej formy komunikacji online.

2. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z Regulaminem.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML); zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; uruchomienie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4. Korzystanie z Serwisu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Usługodawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom, ale wskazuje, że publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

5. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Serwisu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Serwisu, rezygnację z Newletter?a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.

6. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne.

7. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Użytkownika i Klienta treści o charakterze bezprawnym.

8. Administrator nie współpracuje z Użytkownikami ani Klientami działającymi w sposób lub w zakresie niezgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącym usług lub produktów typu: środki odurzające (w tym zwane dopalaczami), materiały/przedmioty kolekcjonerskie; produkty uznawane za nieetyczne lub nielegalne; produkty lub usługi odwołujące się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, produkty lub usługi odwołujące się do nienawiści rasowej i narodowościowej, stosowania przemocy, itp.; treści pornograficzne, pedofilskie, itp. W razie sprzecznego z powyższym działania Użytkownika lub Klienta, Usługodawca może żądać zaprzestania korzystania z Serwisu, do czego Użytkownik lub Klient zobowiązany jest zastosować się niezwłocznie (w ciągu 3 dni), zablokować Konto, a Użytkownikowi ani Klientowi nie przysługują żądne roszczenia względem Administratora.

§ 2. Dodatkowe informacje dla Konsumentów

1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta to czas korzystania z Serwisu przez Konsumenta lub wykonania Umowy.

3. Korzystanie z Serwisu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

4. Usługodawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2017.2070 t.j. ze zm.).

5. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ROZDZIAŁ 3. FORMULARZ KONTAKTOWY

1. Użytkownik lub Klient może skorzystać z Formularza kontaktowego pod adresem alezdrowo.pl/kontakt w celu kontaktu z Usługodawcą, w tym skierowania zapytania do Usługodawcy lub przekazania informacji Usługodawcy.

2. Skorzystanie z Formularza kontaktowego jest bezpłatne i wymaga podania określonych danych oraz złożenia oświadczeń oraz kliknięcia w pole "Wyślij wiadomość".

3. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub Klienta podany przez niego przesłana zostanie wiadomość potwierdzająca przyjęcie zgłoszenia.

4. Usługodawca podejmie działania odpowiednie do treści wiadomości od Użytkownika lub Klienta, otrzymanej za pośrednictwem Formularza kontaktowego.

ROZDZIAŁ 4. KONTO

1. Użytkownik może korzystać z Serwisu w celu zamieszczania Ofert po rejestracji Konta w Serwisie.

2. Rejestracja jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i składając wymagane oświadczenia, w tym w sprawie akceptacji Regulaminu. Na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przez niego w procesie rejestracji przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane.

3. Konto umożliwia Użytkownikowi zarządzanie poprzez wprowadzenie lub modyfikację danych i Ofert, rozliczenia z AleZdrowo.

4. Korzystanie z Konta możliwe jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

5. Konto może zostać zablokowane przez Administratora w przypadkach przewidzianych w Regulaminie albo w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Konta poprzez wysłanie rezygnacji na adres: kontakt@alezdrowo.pl.

7. Dla korzystania z Serwisu przez Klientów koniecznie jest posiadanie Konta. Odpowiednie zastosowanie mają punkty 1-6 niniejszego rozdziału.

8. Niezależnie od Konta w Serwisie Użytkownik lub Klient może korzystać z Serwisu z wykorzystaniem konta posiadanego w innych serwisach, np. Google, Facebook. W takim przypadku Klient powinien przestrzegać także regulacji obowiązujących w tych serwisach.

ROZDZIAŁ 5. OFERTY I SPRZEDAŻ

§ 1. Ogólne

1. Usługodawca nie prowadzi sprzedaży Towarów a jedynie pośredniczy między Użytkownikiem i Klientem umożliwiając im zawarcie Umowy.

2. Użytkownik zapewnia, że Towary stanowią lokalne artykuły rolno - spożywcze, przetwory lub produkty naturalne (kosmetyki, środki czystości, itp.), wyprodukowane przez Użytkownika.

3. Użytkownik zapewnia, że produkcja Towarów odbywa się zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2018.1541 t.j.) lub ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U.2019.824 t.j.).

4. Wytwórca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość zamieszczonego przez niego opisu Towaru oraz jego dostępność. AleZdrowo nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, aktualność ani zgodność opisu Towaru w Serwisie ze stanem faktycznym.

5. Oferta opublikowana w Serwisie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i jest wiążąca dla Wytwórcy przez okres w niej wskazany, a jeśli okres ten nie został wskazany przez okres zamieszczenia w Serwisie.

6. Użytkownik ma obowiązek działać w sposób zgodny z przeznaczeniem Serwisu, z Regulaminem oraz z odpowiednimi przepisami prawa. Obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

7. AleZdrowo nie udziela gwarancji ani nie świadczy usług posprzedażowych.

§ 2. Oferty

1. Użytkownik może zamieszczać w Serwisie Oferty dotyczące Towarów.

2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

1) opis wraz z ceną Towaru (wskazaną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym informację o alergenarch);

2) oznaczenie pochodzenia Towaru;

3) sposoby i koszty dostawy Towaru;

4) dane kontaktowe Użytkownika, w tym e-mail i telefon;

5) informacje odnośnie gwarancji na Towary i usług posprzedażowych. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3. Użytkownik może zamieścić także:

1) zdjęcia Towaru w liczbie nieprzekraczającej 5;

2) dodatkowe informacje odnośnie Towaru

3) własny regulamin, z tym zastrzeżeniem, że może on dotyczyć tylko umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Klientem i nie może być sprzeczny z Regulaminem;

4) informacje o dodatkowych ofertach, ofertach tymczasowych, itp.

3. Użytkownik zobowiązuje się nie umieszczać w ramach Ofert:

1) skryptów, np. Java Script;

2) kodów html niezwiązanych z formatowaniem tekstu;

3) elementów graficznych, które ingerują w szablon Serwisu i zmieniają jego standardowy układ,

4) odnośników do innych stron internetowych,

5) formularzy kontaktowych.

4. W przypadku informowania o obniżonej cenie Użytkownik uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

§ 3. Zamieszczanie Ofert

1. Oferty mogą być zamieszczane tylko za pośrednictwem Konta Użytkownika.

2. Użytkownik może zamieścić nieograniczoną liczbę Ofert.

3. Zamieszczenie Oferty jest bezpłatne. W przypadku zawarcia Umowy AleZdrowo pobiera prowizję w wysokości 10%. Ewentualne dodatkowe usługi i indywidualne zniżki prowizji związane z określonym okresem promocyjnym lub zapewnieniem odpowiedniego wolumenu obrotów będą wynikać z odrębnych ustaleń stron.

4. Oferta może zostać uaktualniona lub zmieniona przez Użytkownika z tym zastrzeżeniem, że zmiana nie może polegać na zmianie Towaru.

5. Użytkownik nie może w ramach Serwisu zamieszczać zdjęć niedotyczących Towaru ani Oferty, w szczególności takich, których celem jest promocja produktów bądź oznaczeń Użytkownika lub osoby trzeciej.

6. Kolejność, w jakiej Oferta pojawia się w Serwisie, określana jest automatycznie i jednostronnie przez Administratora. Użytkownik nie będzie zgłaszał żadnych pretensji w stosunku do Usługodawcy w związku z kolejnością Oferty w Serwisie. Główne parametry decydujące o plasowaniu Ofert (tj. przyznawaniu określonej widoczności Towarom lub wadze nadawanej wynikom wyszukiwania) w ramach Serwisu tu: kolejność wystawienia oferty, promowanie oferty (zaznaczone kolorem zielonym).

7. Usługodawca może stosować czasowe oferty promocyjne, w tym rabaty dotyczące prowizji. Informacje w tym zakresie będą każdorazowo zamieszczane w Serwisie.

8. Oferta Użytkownika może być promowana na zasadach ustalonych z Użytkownikiem.

9. Rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a AleZdrowo dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 Pasaż (https://www.przelewy24.pl/rozwiazania-platnicze/pasaz). Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w systemie Przelewy24 za pomocą formularza dostępnego w Serwisie, zawrzeć z PayPro S.A. "Umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych" oraz poddać się weryfikacji zgodnie z wymogami Przelewy24.

10. Rozliczenia dokonywane są po uprzednim zaksięgowaniu wpłaty na koncie AleZdrowo i potraceniu prowizji oraz ewentualnych innych opłat wynikających z Regulaminu.

§ 4. Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienie może być złożone przez Klienta poprzez wypełnienie formularza, dostępnego w Serwisie przy opisie Oferty.

2. Zamówienia można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta Klienta w Serwisie.

3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób dostawy.

4. Klient podaje w formularzu dane oraz składa oświadczenia, w tym w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

5. Klient może zamawiać Towary u różnych Wytwórców w ramach jednego Zamówienia.

6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w dni powszednie po godzinie 14:00, soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego dnia roboczego, o ile Wytwórca nie zastrzegł inaczej.

7. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego "zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Klient otrzyma potwierdzenie Zamówienia na wskazany przez Klienta adres e-mail.

8. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi do 2 dni roboczych, o ile Wytwórca nie zastrzegł innego terminu.

9. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury VAT Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

§ 5. Płatności

1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają wszystkie wymagane podatki). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla stron Umowy.

2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe) i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

3. Klient dokonuje zapłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24 Pasaż (https://www.przelewy24.pl/rozwiazania-platnicze/pasaz) - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta.

4. Wytwórca może oferować również płatność przy odbiorze Towaru (za pobraniem) Szczegółowe informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się w Ofercie lub są przekazywane na etapie składania Zamówienia. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia.

5. Na każdy sprzedany Produkt Wytwórca wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.

6. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.) - Wytwórca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wytwórca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

7. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro SA (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem przez PayPro S.A. działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

§ 6. Dostawa

1. Towar wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Wytwórca i Klient nie ustalą inaczej.

2. Obowiązują warunki dostawy określone przez Wytwórcę. Szczegółowe informacje o sposobach i kosztach dostawy znajdują się w Ofercie lub są przekazywane na etapie składania Zamówienia.

3. Z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Wytwórcę przewoźnikowi, jeżeli Wytwórca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

4. Przyjęcie przesyłki z Towarem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

a) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

b) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

c) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

d) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem. Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

§ 7. Odpowiedzialność Wytwórcy

1. Wytwórca ponosi odpowiedzialność za Towary.

2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami. Odpowiedzialność za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru. Powyższe nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, dla których zastosowanie mają poniższe postanowienia.

3. Wytwórca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

1) Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

a) jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;

b) jest przydatny do szczególnego celu, o którym Wytwórca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Wytwórca zaakceptował;

c) Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;

d) występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);

e) jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;

f) jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Wytwórcę przed zawarciem Umowy,

2) Wytwórca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Wytwórcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie,

3) Wytwórca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Wytwórcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy,

4) obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

5) uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:

a) żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Wytwórcy Towar, a Wytwórca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Wytwórca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Wytwórca może odmówić ich dokonania;

b) Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:

- Wytwórca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

- Wytwórca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;

- brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

- brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

- okoliczności lub oświadczenie Wytwórcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności,

7) odnośnie obniżenia ceny:

- obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;

- Wytwórca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,

8) odnośnie odstąpienia od Umowy:

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;

- odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;

- Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Wytwórcy;

- Wytwórca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Wytwórca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 8. Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy z Wytwórcą

1. Odstąpienie od Umowy przez Wytwórcę lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Wytwórcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Wytwórcę.

4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym pod Regulaminem. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest pod Regulaminem.

5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru ? i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Wytwórca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Wytwórca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Wytwórca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Wytwórcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Wytwórca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Wytwórca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Wytwórcę, Wytwórca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.

8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Wytwórca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Wytwórca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Wytwórcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Wytwórca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3) w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

7) w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Wytwórca nie ma kontroli;

8) zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 9. Reklamacje do Wytwórcy

1. Reklamacje Klient powinien kierować do Wytwórcy w formie pisemnej na adres Wytwórcy, o ile Wytwórca nie zastrzegł inaczej.

2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Towarem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Wytwórcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta ani Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

3. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

4. Wytwórca zobowiązany jest odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Wytwórca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Wytwórca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Wytwórca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 6. KOMENTARZE

1. Usługodawca umożliwia Użytkownikom i Klientom zamieszczanie w Serwisie indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (komentarzy). Użytkownik lub Klient może dodawać komentarze w celu wyrażania opinii na temat treści zawartych w Serwisie. W tym celu powinien wypełnić formularz znajdujący się pod informacją i złożyć oświadczenia.

2. Komentarze nie mogą być zamieszczane anonimowo ani przy użyciu pseudonimu.

3. Komentarze Klienta mogą dotyczyć tylko Towaru, który kupił.

4. Komentarze Użytkownika mogą dotyczyć tylko jego Ofert, ewentualnie Ofert innych Użytkowników, jeśli Użytkownik dokonał zakupu Towaru.

5. Użytkownik ani Klient nie może zamieszczać komentarzy sprzecznym z powszechnie obowiązującym prawem, naruszających godność osobistą lub obraźliwych, niedotyczących treści zawartych w Serwisie informacyjnym lub zawierających reklamę własnej lub cudzej działalności.

6. Użytkownik lub Klient publikuje komentarze na własną odpowiedzialność, tj. ponosi wyłączną odpowiedzialność cywilną lub karną za treści swoich wypowiedzi. Usługodawca może kontrolować treść komentarzy, moderować je lub usuwać komentarze o treści niezgodnej z Regulaminem.

7. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

8. Usługodawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie lub na potrzeby przeprowadzania statystyk.

9. Usługodawca informuje, że w Serwisie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Usługodawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. AleZdrowo ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikających z właściwych przepisów prawa. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Użytkownikami lub Klientami będącymi przedsiębiorcami.

2. Z zastrzeżeniem odrębnych postanowień dotyczących Konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Użytkowników lub Klientów w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;

2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia albo zablokowania Panelu Użytkownika, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu.

3. AleZdrowo nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach niż www.alezdrowo.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

4. AleZdrowo nie jest stroną umowy sprzedaży Towaru i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Klient powinien kierować swoje roszczenia do Wytwórcy - szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w rozdziale 5.

ROZDZIAŁ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej Usług Elektronicznych, w tym korzystania z Serwisu, przez Usługodawcę, Użytkownika będącego przedsiębiorcą lub Klienta będącego przedsiębiorcą może nastąpić na zasadach określonych w przepisach kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konnsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej Usług Elektronicznych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Informacje o odstąpieniu od umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia pod Regulaminem.

3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów, w tym:.

1) o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

4. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, o ile takie nastąpiły w związku z Usługami Elektronicznymi Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy umowa uważana jest za niezawartą.

6. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 9. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. Reklamacje w zakresie Serwisu i Usług Elektronicznych Użytkownik lub Klient powinien kierować na adres Usługodawcy w formie pisemnej. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Usługodawcy w dowolny sposób.

2. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji i żądanie Użytkownika lub Klienta.

3. Usługodawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni.. Jeżeli Usługodawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w ww. terminie, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

4. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Usługodawca podejmie odpowiednie działania.

ROZDZIAŁ 10. DANE OSOBOWE

1. Podane przez Użytkowników lub Klientów dane osobowe Usługodawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: "Rozporządzenie"). W szczególności:

2. Usługodawca zapewnia, aby dane te były:

1) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Użytkowników i Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

2) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

3) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

4). prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

5). przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

6) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,

3. Usługodawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Usługodawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Użytkownikom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników lub Klientów, lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

6. Usługodawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

1) prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

2) prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

3) prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

4) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

5) prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

7. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Usługodawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

95. W związku z działalnością gospodarczą Usługodawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

1) Użytkownikom lub Klientom;

2) firmie hostingowej,

3) dostawcy oprogramowania do obsługi Serwisu,

4) dostawcy usług internetowych,

5) firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe,

6) dostawcy platformy płatności elektronicznych,

7) dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,

8) podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną;

9) podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

ROZDZIAŁ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Usługodawcy, o ile co innego nie wynika z Serwisu.

2. Adres Serwisu, pod którym jest dostępny Serwis, a także zawartość strony internetowej www.alezdrowo.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej i prawo własności intelektualnej.

3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do ich właścicieli. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.alezdrowo.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

4. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Użytkownika lub Klienta jakichkolwiek praw, w tym praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2017.880 t.j. ze zm.).

5. W przypadku wykorzystania przez Użytkownika ze zdjęć, grafik i innych utworów Użytkownik ponosi odpowiedzialność w zakresie praw autorskich i prawa własności intelektualnej. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej przez Użytkownika.

6. Użytkownik zamieszczając Ofertę potwierdza, że jest właścicielem praw autorskich do wszelkich materiałów, w tym prawa do powielania i korzystania z materiałów (zdjęć, tekstu, itd.) zamieszczonych w Serwisie i tym samym Użytkownik przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne za szkody osób trzecich spowodowanych naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej.

7. Na wypadek jakichkolwiek roszczeń osoby trzeciej dotyczących treści opublikowanych przez Użytkownika, w szczególności związanych z naruszeniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej, Użytkownik zwalnia Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z takich roszczeń oraz dokona zwrotu wszelkich kosztów i wydatków (wliczając w to wynagrodzenia za usługi prawne) z tego tytułu.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Użytkownikiem albo Usługodawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Usługodawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Usługodawcą i Konsumentem z powództwa Usługodawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta), a z powództwa Konsumenta sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Usługodawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego). W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

4. Regulamin może zostać zmieniony przez Usługodawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Usługodawcy lub oferty Usługodawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.

5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.

6. O treści zmian Regulaminu Usługodawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter?a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Usługodawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY O USŁUGI ELEKTRONICZNE

(dotyczy tylko konsumentów i Przedsiębiorców uprzywilejowanych na prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej usług elektronicznych w ramach serwisu www.alezdrowo.pl w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

Ale Zdrowo Sp. z o.o., ul. Jesionowa 4, 62-052 Chomęcice

e-mail: kontakt@alezdrowo.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.


WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(dotyczy tylko konsumentai Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta)

_________., ____________.

__________

(imię i nazwisko Klienta)

______________

______________

(adres do korespondencji)

_____________

(numer telefonu do kontaktu)

Ale Zdrowo Sp. z o.o.

ul. Jesionowa 4

62-052 Chomęcice

kontakt@alezdrowo.plODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy na odległość, zawartej w dniu ________________ i dotyczącej _________________ za cenę ___________

Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

_______________________

_______________________

_______________________

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)


POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY Z WYTWÓRCĄ

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach Konsumenta

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Poniżej podajemy dane kontaktowe:

Ale Zdrowo Sp. z o.o., ul. Jesionowa 4, 62-052 Chomęcice; e-mail: kontakt@alezdrowo.pl

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 30 PLN.

Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.


PRZYKŁADOWY WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY

dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta

UWAGA: formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy

(miejscowość, data)

__________, _____________.

(imię i nazwisko Klienta)

_______________________. _______________________

(adres Klienta do korespondencji)

_______________________

(numer telefonu/email do kontaktu)

_______________________

Dane Wytwórcy: _______________________ODSTĄPIENIE OD UMOWY NA ODLEGŁOŚĆ

Informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów _______________________

Data zawarcia umowy: _______________________

Data odbioru towaru: _______________________

W związku z powyższym, oświadczam, że dokonam zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Poniżej wskazuję dane do zwrotu ceny towaru, który powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni _______________________

_______________________

(imię, nazwisko i podpis Klienta,

jeśli formularz jest wysyłany w formie papierowej)